Jak platit příspěvky

Plaťte bezhotovostně na účet sdružení: 994455, kód banky: 5500, variabilní symbol: vaše členské číslo.

Valná Hromada dne 19.9.2005 stanovila členské příspěvky na 0,-Kč vstupní, 350,-Kč měsíčně.

Měsíční členské příspěvky jsou splatné do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci za který se hradí. Členský příspěvek za první, byť i necelý, měsíc se platí v plné výši a to do 7-mi dnů od přijetí za člena sdružení (typicky datum připojení do sítě Svata.net).

Podrobnosti a další informace ohledně financování sdružení jsou upřesněny ve finančním řádu sdružení.