Často kladené dotazy

Jaká je rychlost připojení?

Rychlost připojení je mnohonásobně větší než připojení modemem. V porovnání s ADSL je rychlost downloadu srovnatelná nebo větší a rychlost upload mnohonásobně větší.

Přístupové body sítě v pásmu 2,4GHz jsou nastaveny na modulační rychlost 11Mbit/s, což umožnuje reálnou přenosovou rychlost v úhrnné hodnotě 4Mbps oběma směry. Zvýšení modulační rychlosti v pásmu 2,4GHz (tedy provoz dle 802.11g) nemůžeme provést minimálně z historických důvodů, rychlost 4Mbps je tedy pro připojení v pásmu 2,4GHz konečná. Nové členy už v pásmu 2,4GHz nepřipojujeme.

V pásmu 5GHz potvrdily testy po nasazení dosažitelnou přenosovou rychlost až 30Mbps. Vzhledem k náročnosti na páteřní spoje je zatím povolena rychlost menší (v době psaní této odpovědi 12Mbps/12Mbps), ale instalace AP a pravidla připojování členů v pásmu 5GHz byly nastaveny tak, aby v budoucnu bylo možné tyto vyšší přenosové rychlosti povolit.

Na jedno AP v pásmu 2,4GHz je připojeno maximálně 32 členů, v pásmu 5GHz pak maximálně 64 členů. Páteřní spoje a přípojka do sítě Internet je koncipována tak, aby byl dodržen poměr 1Mbit/s na maximálně 20 členů.

Je garantovaná kvalita a rychlost připojení?

Ne. Cena garantované kvality připojení by byla neúnosně vysoká. Proto sdružení negarantuje ani kvalitu připojení ani rychlost. V rámci sítě však dochází k vyvažování provozu od jednotlivých členů tak, aby každý z nich měl v daném čase možnost využívat síť v maximální možné míře, ale stejně jako ostatní. Dále je prováděna prioritizace provozu tak, aby bylo možné provozovat na odezvu náročné služby (VoIP) a aby provoz p2p neobtěžoval běžné využívání sítě.

Budu platit nějaké poplatky za používání sítě?

Za používání sítě neplatíte. Platí se pouze členský příspěvek 350,–kč měsíčně sdružení Svata.net za jednoho připojeného člena sdružení (jedna domácnost). Členský příspěvek je osvobozen od DPH.

Jak platit členský příspěvek?

Viz Jak platit příspěvky.

Co je potřeba pro připojení?

Pro připojení budete potřebovat PC či notebook vybavený síťovou (ethernetovou) kartou s konektorem RJ45 a sadu pro připojení v pásmu 5GHz (dle dostupnosti našich AP a případně volby člena). Sada pro připojení se typicky skládá ze směrové antény (typ YAGI či parabolická), hardwarový accesspoint (konkrétní podporovanou technologii určuje sdružení), kabely a konektory. Podmínkou je přímá viditelnost na přístupový bod.

Co mne bude připojení stát?

Zařízení potřebné pro připojení do sítě Svata.net pořídíte do 2000,- Kč včetně DPH. Dosah typické sady je 1000m. Pro větší vzdálenosti k AP je zapotřebí větších antén -> vyšší pořizovací náklad. Druhým aspektem ceny připojení je instalace (nutnost přímé viditelnosti na AP, potřeba konzole či stožárku). Pokud jste schopni si zařízení namontovat sami, je nákup zařízení celý váš náklad na připojení.

Jaké zařízení je zapotřebí zakoupit a jak jej namontovat stanoví pověřený zástupce sdružení na základě průzkumu v místě připojení a požadavků zájemce.

Jak připojení k síti sdružení probíhá?

Po vyjádření zájmu o připojení do sítě sdružení (viz Jak se připojit) bude zájemce zpětně kontaktován pověřeným zástupcem sdružení. Ten provede průzkum v místě připojení, na základě kterého stanoví jaké zařízení bude použito pro připojení zájemce a jak má být namontováno. Současně nabídne zájemci dodání veškerého potřebného zařízení a případně i provedení montáže zařízení. Při průzkumu je taktéž vypněna členská přihláška, pokud už ji sdružení neobdrželo dříve.

Zájemce na základě svého rozhodnutí si buďto sám zakoupí a namontuje průzkumem stanovené zařízení (osobně, sousedskou výpomocí či subdodavatelsky), nebo využije nabídky na dodání a případně i montáž potřebného zařízení pověřeným zástupcem sdružení.

Poté co je průzkumem stanovené zařízení správně namontováno, provede pověřený zástupce sdružení oživení připojení, v rámci kterého nastaví připojovací prvek, oživí a otestuje připojení.

Práci pověřeného zástupce sdružení při průzkumu a oživení připojení člen neplatí, je hrazena sdružením. Datum úspěšného oživení připojení je současně datem vzniku členství ve sdružení, je doplněno na členskou přihlášku současně s jejím potvrzením orgány sdružení. Originál přihlášky zůstává sdružení, člen obdrží její sken elektronickou poštou.

Mohu připojit souseda do sítě svata.net?

Ne. Připojit souseda nelze. Toto jednání by způsobilo vaše trvalé vyloučení ze sdružení. Ať se soused stane členem sdružení a připojí se sám přímo. Pokud chcete se sousedem sdílet zařízení pro připojení (snížení nákladů na jeho pořízení) obraťte se na nás (support@svata.net), navrhneme nejvhodnější řešení.

Výše uvedené neplatí pokud se jedná o rodinu v první linii (matka, otec, sourozenci, babička, dědeček) a jeden objekt. V tom případě se na to sdružení dívá jako více počítačů jednoho člena. Pokud je to však “dále” v rodině (sestřenice, bratranec, druhé a další koleno) či někdo kdo je v objektu v nájmu, má mít vlastní členství.
Pokud je v jednom objektu více zájemců o připojení (kupříkladu se jedná o bytovku), je lepší se vzájemně domluvit a společně pořídit potřebné zařízení a připojení v objektu distribuovat jen kabely.

Je nějak omezován objem přenesených dat tzv. FUP?

Ne. Objem vámi přenesených dat není nijak omezen. Síť pouze zajištuje vyvažování provozu jednotlivých členů tak, aby si byli “všichni rovni”. Systém vyvažování je adaptibilní s přepočtem na každý link či AP co 5minut. Dále je prováděna prioritizace provozu tak, aby bylo možné provozovat služby náročné na odezvu (VoIP) a aby provoz p2p neobtěžoval běžné využívání sítě.

Mohu připojit více počítačů ze své domácnosti?

Ano, musíte si však pořídit router (směrovač), protože dostanete jen jednu IP adresu. Námi doporučovaná zařízení pro připojení už rovnou dělají router a pro připojení více počítačů stačí pouze switch či domácí WiFi prvek.

Tímto způsobem můžete připojit i rodinné příslušníky a osoby žijící ve společné domácnosti z první linie (matka, otec, sourozenci, babička, dědeček). Tyto osoby nemusí být členy sdružení.

Mohu provozovat domácí WiFi?

Ano, můžete. Jen prosíme o koordinaci používaných kmitočtů s námi (support@svata.net). Jinak se může stát, že si sami budete rušit připojení do naší sítě, či zarušíte provoz jiných členů. Dále prosíme o nastavení jednoznačného SSID (nejlépe ve formě “home_prezdivka”) a neskrývání jeho vysílání, umožníte nám tak snadnější zjišťování “kdo nás to vlastně ruší”.

Domácí WiFi je nutné si řádně zabezpečit, jako minimální zabezpečení doporučujeme nastavení WPA-PSK s heslem o minimálně 12 znacích sestaveným z velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků (závorka, lomítko, pomlčka, podtržítko, vykřičník ..). V případě zjištění využívání vaší domácí WiFi sousedem k připojení se do sítě se na to budeme dívat jako na nepovolené připojení souseda (možnost až trvalého vyloučení ze sdružení).

Jsem připojen v pásmu 2,4GHz a chtěl bych připojení v pásmu 5GHz

Jakýkoli stávající člen připojený v pásmu 2,4GHz má právo požádat o změnu svého připojení na pásmo 5GHz. Stačí se ozvat na support@svata.net. V případě, že na AP, kde je člen připojen, už je instalované AP 5GHz, bude změna pásma rychlá. V případě že tam není AP 5GHz, bude členovi sděleno, kdy se na uvedeném AP plánuje instalace AP 5GHz.

Ze stávajícího připojení v pásmu 2,4GHz se bohužel použije pouze UTP kabeláž, vše ostatní (zařízení, koax, anténa) se musí vyměnit. Náklad pro člena na potřebné zařízení je tak roven nákladu na připojení nového člena (viz otázka výše).

Mohu se aktivně podílet na činnosti sdružení?

Ano. Můžete dělat cokoli, co pomůže rozvíjet jak služby tak rozšiřování sítě. Kontaktujte představitele sdružení nebo správce vašeho přístupového bodu.